Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други. Срок на наемане - от 1 ден до 1 година.

 • Услугата се предоставя на дееспособни физически и юридически български и чуждестранни лица;
 • Сейфовете в Обществения трезор служат за съхраняване на пари,  ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други вещи;
 • Срок за ползване - от едно денонощие до една година;
 • Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката

Документи

Банка ДСК сключва договор за наемане на сейф с клиента, като изисквa

 • за физически лица – документ за самоличност;
 • за юридически лица –  съдебна регистрация и/или удостоверение за актуално състояние (за юридически лица, неподлежащи на вписване в Търговския регистър).

Такси и комисионни

 • Наемната цена е в зависимост от размера на сейфа и срока на наемане

 • Наемната цена се заплаща предварително и дава право на определен брой отваряния в рамките на срока, за който е нает сейфа;

 • Наемните цени са индивидуални за всеки Обществен трезор.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5