Какво е ДСК Инвестиционен План?

ДСК Инвестиционен план Ви предоставя удобен и практичен начин да спестявате периодично средства в договорните (взаимните) фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. Чрез по-малките, но периодично инвестирани суми, Вашият План може да намали негативното влияние на моментното състояние на финансовите пазари в сравнение с еднократни, но по-големи инвестиции. Затова Планът е по-подходящ за средносрочен и дългосрочен период.

Размерът на натрупаните средства във фонда, зависи от продължителността на инвестиционния Ви план, от размера и периодичността на покупка на дялове, както и от доходността, реализирана от избрания договорен (взаимен) фонд.

Може да използвате Вашите средства от фонда по всяко време, като подадете поръчка за обратно изкупуване на закупените дялове.Най-подходящият Инвестиционен план

Гъвкавите индивидуални условия дават възможност да инвестирате по-ефективно за да осъществите бъдещите си планове, независимо дали те са свързани с покупка на имот, образование, семейна почивка или допълнителни средства след пенсиониране.

Вие създавате сами най-подходящия Инвестиционен План като избирате конкретен фонд, сума и периодичност на покупка на дялове от фонда. Регулярното инвестиране на средствата се извършва автоматично и не изисква от Вас допълнителни дейности и време.


Вие избирате най-подходящите параметрите за вашия Инвестиционен План:

 • Регулярност - ежемесечно, веднъж на два месеца или веднъж на три месеца;
 • Размер - минималният размер на периодичната сума за покупка на дялове е 20 евро/ 40 лева във фондовете управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт” и 100 лева / 50 евро във фондовете управлявани от „ДСК Управление на Активи” АД;
 • Валута - лева или евро, в зависимост от валутата на взаимния фонд, който изберете;
 • Срок - договорът е безсрочен и имате възможност да го прекратите във всеки момент, без такси и неустойки;
 • Фондове – „ДСК Стандарт“, „ДСК Евро Актив“, „ДСК Имоти“, „ДСК Баланс“, „ДСК Растеж“, „ДСК Глобални Компании“, „ОТП Централно-европейски фонд в акции“; „ОТП Омега – Фонд на фондовете“; ОТП Планета – Фонд на фондовете“;
 • Доходност - в зависимост от избрания взаимен фонд и според Вашите предпочитания относно съотношението „риск-възвращаемост” на инвестициите.


По-ниски такси:

При дългосрочното инвестиране чрез ДСК Инвестиционен план Вие можете да се възползвате от 50% намаление в таксите за покупка на всички фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи“, което е в допълнение на действащата до 30.06.2017 г. промоция за по-ниски такси покупка на част от фондовете:

ДСК Стандарт  ДСК Евро Актив 
Промоционални такси*  0,05% от сумата  0,05% от сумата 
Такси по Инвестиционен план**  0,025% от сумата  0,025% от сумата 

*в периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2017 г. при покупка на дялове по еднократни поръчки.
**при покупка на дялове в периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2017 г. чрез Инвестиционен план

Подробна информация относно договорните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от по-големите клонове и финансови центрове на Банката, както и от интернет страницата на ДСК Управление на активи АД www.dskam.bg 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" договорни фндове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София 1301, ул. „Алабин” No. 36, ет.3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.  Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт” са достъпни  в клоновете на „Банка ДСК”, които дистрибутират дялове на фондовете и на www.dskbank.bg Информацията е налична на български език. Предоставената информация не е препоръка за инвестиция в дялове на договорни фондове.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5