empty image

Фондове от Шрьодерс

Кои са Schroders?

Schroder & Co Ltd (Schroders) е компания за управление на активи, основана през 1800 г. във Великобритания от Johann Friedrich Schröder. През 1804 г. Johann Heinrich Schröder и Johann Friedrich Schröder започват да развиват компанията в областта на финансовите пазари и днес компанията притежава над 200-годишен опит в сферата на инвестициите.

Днес, Schroders е вторият най-голям независим мениджър на фондове в Европа с близо 500 млрд. евро активи под управление. Утвърдените инвестиционни традиции и екип от над 5,000 професионалисти в 32 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Близкия изток дават на Schroders възможността да намира устойчива доходност за клиентите си във всяка фаза на икономическия цикъл. Компанията е регулирана от надзорния орган на Великобритания – The Financial Conduct Authority.

 

fund schroders

 

Традиция и принципи

Управлението на активи е единственият бизнес на Schroders и компанията все още се контролира от представители на фамилията, която я е основала.  Schroders работи независимо от банки и застрахователни институции, което й дава свободата сама да формулира подхода си и да се фокусира върху генерирането на дългосрочна стойност за клиентите, за да постигат финансовите си цели.

Инвестиционният подход на Шрьодерс е базиран на:

  • Увереността, че задълбоченият независим фундаментален анализ може да генерира конкурентна доходност за клиентите.
  • Експертизата за внимателен анализ от множество перспективи, но фокусиран върху капацитета на компаниите да генерират печалби дългосрочно, да растат и да обслужват дълга си.
  • Интегрирането на макроикономически анализ в оценката на компаниите
  • Дългосрочен фокус - търпелива и ниско-оборотна стратегия.
  • Фокус върху качеството на конкретните компании пред размера, сектора или популярността им.

 

Фондове, предлагани от Банка ДСК

 

1. Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят.

 

SISF Euro Government Bond

Старт: 13.09.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofAML Euro Direct Government Index | ISIN код: LU0106235962 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF Euro Bond

Старт: 18.12.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: Bloomberg Barclays EURO Aggregate | ISIN код: LU0106235533 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации – корпоративни и държавни, деноминирани в евро от целия свят.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF Euro Corporate Bond

Старт: 30.06.2000 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofAML Euro Corporate Index | ISIN код: LU0113257694 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

2. Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска.

 

SISF Global Credit Income

Старт: 30.11.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: Bloomberg Barclays Multiverse ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged | ISIN код: LU1514167722 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът цели да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF Global Target Return

Старт: 07.12.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 4 от 7 (умерен до висок риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: USD LIBOR 3m | ISIN код: LU1900986727 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доходност от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Повече информация]

 

3. Фондове, инвестиращи в Европейски компании.

 

SISF European Value

Старт: 31.01.2003 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (умерен до висок риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0161305163 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на европейски компании, които са подценени от пазара спрямо потенциала им за дългосрочни печалби. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF European Smaller Companies

Старт: 07.10.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (умерен до висок риск) | Бенчмарк: Euromoney Smaller European Companies TR | ISIN код: LU0106237406 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на малки компании от Европа. По-малките компании предлагат на инвеститорите експозиция на някои растящи ниши, които често не могат да бъдат достъпени от големи компании. Освен това при тях има тенденция на по-бързо нарастване, отколкото при по-големите фирми.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF European Large Cap EUR

Старт: 04.12.1995 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0106236937 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на подценени от пазара големи европейски компании. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF European Equity Yield

Старт: 02.08.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0106236267 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира приоритетно в акции на европейски компании, чиято дивидентна доходност е по-голяма от средната за пазара. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

 [Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

4. Фондове, инвестиращи в акции на развиващите се пазари.

 

SISF Asian Opportunities EUR

Старт: 29.10.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI AC Asia ex Japan Net TR | ISIN код: LU0248184466 | Morningstar рейтинг:  |

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на азиатски компании (с изключение на Япония).

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF Asian Equity Yield EUR

Старт: 11.06.2004 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (умерен до висок риск) | Бенчмарк: MSCI AC Pacific ex Japan Net TR | ISIN код: LU0820944071 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на дохода и капитала, като инвестира в акции на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които изплащат дивиденти сега, но също и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да се генерира бъдещ растеж.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

SISF Latin American

Старт: 15.07.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR) | ISIN код: LU0248181363 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от Латинска Америка. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документ с ключова информация за инвеститора] [Месечен бюлетин] [Повече информация]

 

Покупки и обратно изкупуване на дялове на фондовете на Schroders ще са достъпни през ДСК Директ.

Клиентите Частно Банкиране могат да подават поръчки и през клоновата мрежа на Банка ДСК.

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Schroders Investment Management (Europe) и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Schroders. Информацията е налична на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати