Лихвеният суап е деривативен финансов инструмент за размяна на фиксирана срещу плаваща лихва, както и обратното плаваща срещу фиксирана. Суап с фиксирана срещу плаваща лихва се нарича още обикновен лихвен суап. Лихвените плащания се базират на номинална сума включена в договора за лихвен суап, като страните не разменят номинала по време на договора. Плаващата лихва се изчислява на базата на референтен лихвен индекс.

Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor или при едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен Libor, честотата е тримесечна.

Срок на сделките с лихвен суап: Обичайно, сделките с лихвен суап се сключват за срок до 10 години.

Валута: Валутата на предлагания лихвен суап може да бъде EUR, USD или CHF.

Цели: Лихвеният суап се използва за хеджиране на лихвения риск.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5