При обикновен валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута на определена бъдеща дата по предварително договорен курс.

Характеристики:

  • Задължение на клиента да достави на падежа договорената сума в съответната валута.
  • Пълна защита от неблагоприятните движения на пазара
  • Клиентът няма възможност да се възползва от благоприятни движения на пазара

Пример: Клиентът сключва обикновен валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD на 30.11.2017 (падеж). На падежа сделката се осъществява по предварително договорения курс – 1.1900.

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5